OM VRR

Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) har sedan starten haft för avsikt att förmedla en ekonomisk hjälp

Våra Sponsorer

Yxprylar
larmassistans
Röda Stjärnan
Gravyren
Armstech
Vildsvin
Aimpoint

OM VRR

Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) har sedan starten haft för avsikt förmedla en ekonomisk hjälp i form av kontanta medel samt presentkort mellan givare och hjälpsökande ur målgruppen utlandsveteraner.
Detta med en förhoppning om att inte bara hindra en ekonomisk skada, utan lika mycket, för att förmedla den känsla av gemenskap och omtanke som ofta delas av utlandsveteraner under sin tjänstgöring – med utgångspunkt i att samma känsla av samhörighet och omtanke även skall råda veteraner emellan här hemma.

Vår målsättning är att förmedla kortsiktig akut ekonomisk hjälp till veteraner och vi jobbar förutsättningslöst med inriktning på den ekonomiska aspekten av problembilden.

Som veteranförening är vi självfallet medvetna om att hjälpbehovet kan sträcka sig långt längre än bara ekonomisk hjälp.
Vi är därför noga med att poängtera att vi som förening inte kan lösa allas problem eller alla problem – men vi hjälper till där vi kan.
Vi arbetar helt efter devisen: Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Det är viktigt att inse att VRRs hjälp inte är en ersättning för exempelvis socialtjänstens försörjningsstöd eller det ansvar som vilar på andra myndigheter, utan den skall ses som ett komplement till dessa.
Vi anser även att vårt begränsade hjälpområde inte förhindrar oss att hjälpa den hjälpsökande utlandsveteranen till adekvat hjälp hos annan förening, organisation eller sammanslutning.

KANSKE UNDRAR NÅGON

”Hur vet man att hjälpen hamnar rätt, att den inte används till fel ändamål?”
Det enkla svaret är att det vet vi inte!
Hela tanken bakom föreningen är att man som hjälpsökande inte skall mötas av en stelbent och byråkratisk organisation och som på olika sätt ställer en massa, ibland ovidkommande, obekväma och integritetskränkande frågor.
– att man inte blir misstänkliggjord, skärskådad och förnedrad i en redan utsatt situation.

Vi vill med ett minimum av byråkrati bara säkerställa att den hjälpsökande är utlandsveteran och vad denne behöver för hjälp – och sedan försöka förmedla den hjälpen med hjälp av just dig som givare och din välvilja!

Vi ber dig och alla som kan tänka sig ställa upp på vår idé att:
Håll dina sinnen öppna, tillsammans kan vi göra skillnad och vi kommer att göra en enorm skillnad för den som nås av vår hjälp.

Vi som nu startat upp detta är övertygade om att vi tillsammans kan skapa något fantastiskt här och fortsätta hjälpa våra veterankompisar precis som vi gjorde ute i missionen – direkt och utan frågan varför!

 

…OCH NÅGON KANSKE UNDRAR

”Hur vet jag att de som står bakom föreningen verkligen använder medlen korrekt?”
All ekonomisk ersättning som betalas ut till de hjälpsökande bokförs i föreningens bokföring enligt god redovisningssed och transaktionerna kan då vid misstanke om oegentligheter följas bakåt.
Vidare så är VRR en förening som upprättar årsredovisning och årsberättelse vilken redogör för föreningens ekonomi i samband med föreningens stadgeenliga årsmöte.

KORT BAKGRUND TILL VRR

Tanken bakom startandet VVR föddes alldeles i början av 2014 då en spontan insamling för en utlandsveteran i ekonomisk knipa startades på ett socialt forum på Internet.
Den hjälpvilja som visade sig bland utlandsveteraner i hela vårt land var en kraft som måste tillvaratas och därför bildades VRR som ett komplement till övriga i Sverige verksamma veteranorganisationer.
VRR är en ung förening och allt arbete sker ideellt vid sidan av ordinarie yrkesarbete, vilket innebär att vi inte är proffs – men att viljan finns att försöka åstadkomma en förbättring för de som är berörda.

Den som vill vara med och hjälpa kan ge bidrag via vårt Plusgirokonto 708415-5

Inkomna bidrag går oavkortat till att hjälpa utlandsveteraner i ekonomisk knipa i enlighet med föreningens stadgar.
Med oavkortat, så menar vi också oavkortat – inga styrelsearvoden eller andra ersättningar utbetalas till i föreningen verksamma personer. Allt material och kostnader för föreningens drift bekostas så långt det är möjligt av ihoptiggda medel, gratistjänster från företag och privatpersoner.”

Som bidragsgivare kan man vara förvissad om att varenda krona som man skänker till VRR går till hjälpsökande utlandsveteraner!

PUL (Personuppgiftslagen)
VRR som förening är skyldigt att föra medlemsregister.
Detta register innehåller endast förnamn och efternamn på föreningens medlemmar.
Medlemskap inträder då valfri summa erlagts till föreningens insamlingskonto.

Hemsidan är skapad och underhålls av:
David Husberg (KS06, SWAFRAP)

FÖRENINGENS STYRELSE BESTÅR AV:

Ordförande: Peter Widenstedt

Vice Ordförande: Patric Fors

Kassör: Monika Hansson

Sekreterare: Bertil Olsson

Ledamot: Per Evringer

Suppleant: Magnus Nilsson

Suppleant: Petri Syrjälä (MA03, BA06)

Våra Sponsorer

Straterno
ESA
Saldab
NP
immelnskantocenter
Militum Respons
Rördoktorn